Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

 1. Právo odstoupit od smlouvy
   
  1. 1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
 2. 2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.
 3. 3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat firmu Vladimíra Králová, se sídlem J. Karafiáta 486, 190 11 Praha 9, identifikační číslo: 49362542, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem). Můžete použít i náš formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
 4. 4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

 1. Důsledky odstoupení od smlouvy
 2. 1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání nebo platby, které jsou jiné než nejlevnější standardní způsob, námi nabízený). Platbu Vám vrátíme na vámi určený účet nebo jiným, způsobem po domluvě. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
 3. 2. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 4. 3. Zboží nesmí nést známky používání a nesmí být poškozené.
 5. 4. Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.